Regulamin

Regulamin pobytu w „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” przy ulicy Bałtyckiej 4 Unieście

Zarządcą i opiekunem „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” jest PHU BAKO Grzegorz Bagiński NIP: 669-220-28-16
Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 • Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „klientem”, „Gościem” lub „osobą”.
 • Doba rozpoczyna się po godz. 14:30, natomiast kończy o godz. 9.30-10:00
 • Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do pokoju. W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakładce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • W ostatnim dniu pobytu goście zobowiązani są do opuszczenia domku najpóźniej do godziny 10:00. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z kierownictwem „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE”. Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę.
 • Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 • Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty
  w wysokości 50,00 zł.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi tel. 696-097-898, 602-46-80-33
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Za każdą dodatkową osobę pobieramy opłatę zgodnie z cennikiem usług „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE”, pobyt dodatkowej osoby tylko za zgodą kierownictwa „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE”
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Na terenie „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 07:30. Ośrodek może zastrzec brak ciszy nocnej w razie organizacji imprezy dla gości organizowanej przez Kierownictwo.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Goście przebywający na terenie „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” zobowiązani są przestrzegać przepisów
  BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku,
  w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku (każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych,)
 • Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od pokoju nie wiąże się z koniecznością zwrotu
  dokonanej wpłaty.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
 • Osoby niezameldowane bez zgody zarządcy nie mogą przebywać w pokojach.
 • Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
 • Zarządca „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 • We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu, ( osoby palące prosimy o wychodzenie na taras i w trosce o czystość korzystanie z  popielniczek,

– patroszenia ryb

– smażenia ryb

 • Jeśli poniesiemy znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu pokoju.
 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Przy zameldowaniu należy podać nr rejestracyjny samochodu.
 • Parking dla naszych gości jest niestrzeżony.
 • We wszystkich pokojach obowiązuje zakaż używania piecyków elektrycznych.
 • Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak tymczasowy, nieprzewidziany awarie.
 • W „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” mogą przebywać małe zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Od Gości przyjeżdżających ze zwierzętami domowymi w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 • Personel „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „CZAR MORZA POKOJE GOŚCINNE” bez zwrotu kosztów.
WordPress Theme built by Shufflehound. Czar Morza - pokoje gościnne © Copyright 2020. Design by NetMedia24